MNETP Szervezeti felépítés Korábbi tevékenységek ETP Magyar stratégiák Kapcsolat
Kapcsolat

SzMSz


Az MNÉTP "Az élelmiszer az életért" irányító testületének működési rendje


SZMSZ


1. Testületi tagság
 • Az Irányító testület tagjait az MNTP tagjai választják meg.
 • Az Irányító Testület 19 tagú, melyben legalább tíz tagnak az élelmiszeripari vállalatok és ÉFOSZ által delegált személyeknek kell lennie.
 • Az Irányító Testület elnöke mindig az ÉFOSZ tagszervezetei és tagvállalatai által jelölt személy. Az elnököt és a tudományos koordinátort első alkalommal az MNÉTP, a későbbiekben az Irányító Testület tagjai választják meg.
 • Az Irányító Testületet az MNTP 2 évre választja. Az Irányító Testület tagjai újraválaszthatók
 • A testületi tagság személyre szóló, szakmai hozzáértést igénylő, tiszteletbeli megbízatás. A testületi tag köteles feladatát szakmai tudásának teljességével, elfogultság nélkül, lelkiismeretesen, áttekinthetően végezni.
 • Akadályoztatása esetén a testületi ülésre maga helyett - előzetes jelzés alapján vagy adott időpontra szóló írásos felhatalmazással - helyettesítő személyt küldhet. Az ülésen egy testületi tag jogán több személy nem vehet részt.
 • A hosszabb akadályoztatás, lemondás, elhalálozás miatt megüresedett helyre a Testület javaslatot tehet az MNÉTP-nek


2. Az ülések rendje
 • Az üléseket az MNÉTP titkársága hívja össze.
 • Az Irányító Testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza a jelenlévő tagok és a szavazatot írásban benyújtó, vagy a testület más tagját esetileg felhatalmazó tagok szavazatai alapján. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. Az irányító testület tagjai maguk helyett a testület más tagját felhatalmazhatják szavazati joggal, vagy írásban közölhetik véleményüket, szavazatukat.
 • Az Irányító Testület rendszeres, a feladatok végrehajtásához illeszkedő gyakorisággal, de legalább évi 3 alkalommal tartja üléseit. Ezek helyét és időpontját az ülést összehívó elnök és a titkárság közösen határozzák meg. Az ülést az elnök vezeti. Távolléte esetén a tudományos koordinátor helyettesítheti. A testület üléseiről emlékeztető készül.
 • Az IT ülését a tagok kétharmadának írásbeli kérésére össze kell hívni.


3. Az Irányító testület feladatai

Az Irányító Testület:
 • működteti a platformot, szervezi a programokat:
 • előkészíti a vitaanyagokat és előterjesztéseket, melyek kidolgozásához szükség szerint más szakértőket is felkérhet;
 • irányítja az innovációs stratégiai terv és a megvalósítási tervek elkészítését, széleskörű vitára bocsátását és a megvitatás alapján a közösen kialakított véleménynek megfelelő módosított változat elkészítését;
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn és konzultációt folytat a további lépésekben érdekelt felekkel;
 • felkutatja a platform működésének és az innovációs programok megvalósításának lehetséges forrásait, beleértve a pályázatokat, állami támogatásokat, a vállalati és befektetői források bevonását;
 • a megvalósítási programokban képviseli a platformot és biztosítja a platform tagjainak lehető legszélesebb körű részvételét;
 • összegyűjti és összeállítja a magyar kormányzat és az európai ETP "Élelmiszer az életért" platform felé közvetítendő magyar javaslatokat és továbbítja azokat az érintettekhez;
 • javaslatot tesz a rövid- közép és hosszútávú célokra az MNÉTP-nek. Meghatározza a szükséges intézkedéseket, kijelöli az egyes feladatok felelőseit és határidőit, ellenőrzi azok teljesítését és eredményességét, és szükség esetén esetlegesen további intézkedéseket határoz el az időközben esetlegesen felmerülő nehézségek megoldására;
 • javaslatot tesz az MNÉTP-nek munkabizottságok, munkacsoportok működtetésére;
 • a célok teljesüléséről, a feltételek megvalósításáról rendszeresen beszámol a MNÉTP-nek;
 • döntést hoz a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásáról és rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámol arról az MNÉTP-nek;
 • megszervezi az eredmények megismertetését az iparban és irányítja a technológia transzfert;
 • kapcsolatot tart és együttműködik a titkársággal;
 • összehangolja és irányítja a munkacsoportok működését;
 • szükség esetén javaslatot tesz az MNETP szervezetében vagy céljaiban végrehajtandó változásokra;
 • jóváhagyja az MNÉTP szellemi tulajdonának felhasználásával, közzétételével és a sajtóban történő megjelenésével kapcsolatos terveket.


Kutatói keres-kínál
Magyar Technológiai Platform © 2014. Minden jog fenntartva.